ยินดีต้อนรับ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประจำปี 2558 ครั้งที่ 20  (The 20th Annual Meeting in Mathematics 2015)   ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.amm2015.com/

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287