ยินดีต้อนรับ

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง

Reproducing Kernel Hilbert Space Method for solving Inverse and Ill-posed Problems

โดย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 58...

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2558 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้อง 323/3 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่อ้อ 02-2185140...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประจำปี 2558 ครั้งที่ 20  (The 20th Annual Meeting in Mathematics 2015)   ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.amm2015.com/

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287