เขียนเมื่อวันพุธ, June 14, 2017 - 14:41

ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

ทั้งนี้ หากนิสิตคนใดสนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณวิภา  พิมพาพันธ์ และส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม  2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

แบบง่ายต่อการพิมพ์แบบง่ายต่อการพิมพ์

รับสมัครแบบวิธีพิเศษ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รับสมัครแบบวิธีปกติ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 

กำหนดสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 

กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

เกณฑ์ผลสอบ CU-TEP รายละเอียด

 

รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

แบบง่ายต่อการพิมพ์แบบง่ายต่อการพิมพ์

ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

ทั้งนี้ หากนิสิตคนใดสนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณวิภา  พิมพาพันธ์ และส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม  2560

หน้า