ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

แบบง่ายต่อการพิมพ์แบบง่ายต่อการพิมพ์

รับสมัครแบบวิธีพิเศษ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รับสมัครแบบวิธีปกติ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 

กำหนดสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 

กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

เกณฑ์ผลสอบ CU-TEP รายละเอียด