ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

แบบง่ายต่อการพิมพ์แบบง่ายต่อการพิมพ์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559  (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับปริญญาโท 

รับสมัครด้วยวิธีปกติ รายละเอียด

รับสมัครด้วยวิธีพิเศษ รายละเอียด

ระดับปริญญาเอก

รับสมัครด้วยวิธีปกติ รายละเอียด

รับสมัครด้วยวิธีพิเศษ รายละเอียด

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บ http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php

เกณฑ์ผลสอบ CU-TEP

ระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียด