รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

แบบง่ายต่อการพิมพ์แบบง่ายต่อการพิมพ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ แบบวิธีปกติและแบบวิธีพิเศษ

โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

สอบข้อเขียนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เกณฑ์ผลสอบภาษาอังกฤษ

ขอบเขตและเนื้อหารายวิชาสอบคัดเลือก รายละเอียด