กำหนดการ

สำหรับผู้เสนอผลงาน

เพื่อความสะดวกแก่ผู้เสนอผลงาน ทางผู้จัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่มีโปรแกรมต่อไปนี้ติดตั้งอยู่

  • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office 2007
  • Adobe Acrobat
  • GhostView