ดาวน์โหลดเอกสาร

Template

สำหรับผู้ต้องการส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับเต็ม กรุณาอีเมล์ไฟล์เอกสารของท่านมาที่ apam@math.sc.chula.ac.th โดยใช้ template ต่อไปนี้  คำแนะนำ: ต้องใช้ XeTeX หรือ XeLaTeX ในการเรียงพิมพ์เท่านั้น