เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี (Annual Pure and Applied Mathematic Conference) ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 (ภายใต้ชื่อ การประชุมคณิตศาสตร์ประจำปี (Annual Mathematics Conference)) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตื่นตัวทางวิชาการทั้งด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักคณิตศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเป็นโอกาสที่จะเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อนักคณิตศาสตร์ระดับชาติและเป็นการเสริมความมั่นใจในการนำเสนอผลงานเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป ดังจะเห็นได้จากการจัดงานที่ผ่านมาว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ฉะนั้น ภาควิชา ฯ เห็นสมควรสนับสนุนให้จัดกิจกรรมวิชาการนี้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ตระหนักถึงบทบาทของคณิตศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ
  • เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทางคณิตศาสตร์
  • เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาทางคณิตศาสตร์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยและการเรียนการสอน
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น
  • เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อนานาชาติ

ระยะเวลาในการประชุม

  • ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย