ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่พร้อมให้ดาวน์โหลด จะปรากฏเป็นลิ้งค์ขึ้นมาให้สามารถดาวน์โหลดได้ (หากลิงค์ยังไม่ปรากฏ แสดงว่าเอกสารยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด)

 • Proceedings of APAM 2019 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Google Drive PDF)
 • Abstract Book of APAM 2019 (Google Drive PDF)
 • ใบเซ็นชื่อ/รายชื่อผู้ลงทะเบียน--กรุณาจำหมายเลขลำดับที่ของท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็วในวันลงทะเบียน
  • รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน  (PDF)
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม  (PDF)
 • กำหนดการประชุม(PDF)
 • ตารางการนำเสนอผลงาน(PDF)
 • วิธีการเดินทางมาร่วมงาน 
 • แผนที่สถานที่จัดงาน APAM 2019 อาคารมหาวชิรุณหิศ (PDF, Google Map) 
 • หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติให้บุคลากรของรัฐเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (PDF)
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ APAM 2019 (JPG, PDF)
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การอบรม "คณิตพิชิตการเงิน" (JPG, PDF)
 • Template