ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช

March 17, 2016 อื่นๆ9607_983874155015800_5559266278689624206_n

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์