บรรยายพิเศษ: 1)Robot Motion Planning 2)A World of Genetic Trees

February 3, 2017 บรรยายพิเศษlecture-Feb23

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

โดย Professor Satyan Devadoss

จาก University of San Diego

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.15 – 15.00 น.

ณ ห้อง 1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ

—————————————————————————-

TALK #1: (40 minutes)

Robot Motion Planning

Abstract: We want to keep track of robots moving in a room, helping them avoid collisions with obstacles and other robots. The adventures of robot motions and robot collisions leads to new worlds of mathematics, including polyhedra, tilings, string theory, and genetics.  During this journey, we learn what multiplication is really about, allowing us to visualize and draw in four dimensions.  This talk is heavily based on pictures and no background is needed.

TALK #2: (40 minutes)

A World of Genetic Trees

Abstract: Phylogenetics is the analysis of evolutionary trees based on shared genetic characteristics.  Given some data from objects, how can a tree be constructed which shows the proper relationships between the objects?  This is a beautiful subject with a tremendous amount of active research, relating powerful ideas from statistics, computer science, biology, and mathematics, with wide range of applications.  We explore not just one tree, but build a space of all possible trees (using ideas from robot motion planning), and then understand some of its remarkable properites.