บรรยายพิเศษ: How to be a good loser?

August 1, 2016 บรรยายพิเศษขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง
“How to be a good loser?”
โดย
Prof. Andy Liu
University of Alberta, Edmonton, Canada
ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น
ณ ห้อง 608/5 (ชั้น 6) อาคารมหาวชิรุณหิศ

ABSTRACT

The owner of a small coffee shop uses 1 kilogram of coffee beans a day. He has a box containing 10 kilograms. He loses 1 aroma point for each kilogram exposed when the box is opened. He has an empty box which will help reduce the loss of aroma points. What is the minimum number of aroma points that must be lost?

(คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)