รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โทและเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

March 17, 2016 ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559  (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559 ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ของหลักสูตร