ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

January 11, 2016 ประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา​เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหลักสูตรฯ