ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับ ป.โทและเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

September 8, 2015 ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

หมดเขตรับสมัคร 30 ตุลาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ