ประชุมความร่วมมือกับคณาจารย์จาก Universitas Airlangga, Indonesia

July 21, 2017 อื่นๆS__18882565

Dr. Nanik Siti Aminah และตัวแทนจาก Universitas Airlangga, Indonesia ได้มาประชุมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 มีหัวหน้าหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม