รับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2560

January 25, 2017 ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/