รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

January 2, 2017 ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/amcs/