ประกาศรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปลาย2561

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Master-and-PhD-Program-in-Comp-Sci-and-IT-Chulalongkorn-University-233053790113185/

Read More

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) สามารถดูรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของหลักสูตรได้ที่นี่

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น2561รอบพิเศษ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2561 รอบพิเศษ หมดเขตวันรับสมัคร 23 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/module/news.php

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น2561

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2561 หมดเขตวันรับสมัคร 21 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/module/news.php

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 นี้ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/VC9Nkb

Read More

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครตั้งแต่ รอบแรก : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 2 มีนาคม 2561 และ รอบสอง : ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคปลาย 2560

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีกาศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Read More

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read More

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) รอบ 2

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) รอบ 2 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับป.โทและเอก สาชาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

exam_60

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับป.โทและเอก สาชาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดในโปสเตอร์

Read More