ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำรวม บัวประดิษฐ์

Samruam Baupradist, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/21
Phone: 02-218-5160
Fax: 02-255-2287
Email: Samruam.B@chula.ac.th

การศึกษา

2008 : Ph.D. (Mathematics), Mahidol University, Thailand
2001 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1998 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Algebra: Semigroups and The Theory of Rings and Modules

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
 1. Phatsarapa Janmuang and Samruam Baupradist, On Sub-M-Principally Injective Modules, Proceeding of the 18th Annual Meeting in Mathematics (AMM2013), Thaksin University, Phatthalung, Thailand, March 14-16, 2013, 351-358.

 2. สำรวม บัวประดิษฐ์, การพิสูจน์ การอินทิเกรตทีละส่วนโดยไม่ใช้การหาอนุพันธ์ผลคูณของฟังก์ชัน, The Journal of Applied Science, Vol. 11 (No.1) (2012), 90-93.

 3. Ronnason Chinram, Samruam Baupradist and Sompob Saelee, Minimal and maximal bi-ideals in ordered ternary semigroups, International Journal of the Physical Sciences, Vol.7(18), pp. 2674-2681, 9 May, 2012.

 4. S. Baupradist and S. Asawasamrit, A WEAKER FORM OF PSEUDO-INJECTIVE MODULES, JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, Vol. 24, lssue 1 (2012), 61-71.

 5. S. Baupradist, T. Sitthiwirattham and S. Asawasamrit, On Generalizations of Pseudo-Injectivity, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 6 (2012), no. 12, 555 – 562.

 6. S. Baupradist and R. Chinram, The intersection property of quasi-ideals in rings of strictly upper triangular matrices over Z,International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 69 No. 4 (2011), 445-452.
 7. S. Baupradist and S. Asawasamrit, On Fully-M-Cyclic Modules, Journal of Mathematics Research, Vol.3 No.2 (2011), 23-26.
 8. S. Baupradist and R. Chinram, Remark on Bi-Ideals and Quasi-Ideals of Variants of Regular Rings, Journal of Mathematics and Statistics, 7 (1) (2011), 78-80.
 9. S. Baupradist, H. D. Hai and N. V. Sanh, A General Form of Pseudo-P-Injectvity, SEA Bull. Math., 35(2011), 927-933.
 10. S. Baupradist, H. D. Hai and N. V. Sanh, On Pseudo-P-Injectivity, SEA Bull. Math., 35(2011), 21-27.
 11. Y. Kemprasit and S. Buapradist, Interval semigroups on R whose sets of bi-ideals and quasi-ideals coincide, SEA Bull. Math., 27(2003), 1-4.
 12. Y. Kemprasit and S. Buapradist, A note on the multiplicative semigroups Zn whose bi-ideals are quasi-ideals, SEA Bull. Math.,25(2001), 269-271.

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 06 Feb 2018