สัมมนาทางวิชาการรายสัปดาห์ห้อง 608/5 อาคารมหาวชิรุณหิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15:00-16:00น.

หัวข้อสัมมนา

 • 14 พฤศจิกายน 2561: `Deep Learning คืออะไร’ ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) abstract
 • 21 พฤศจิกายน 2561: `Homogeneous dynamical systems and some of its applications’ ธนากร ปริญญาศาสตร์ abstract

ปฏิทิน

หัวข้อสัมมนาที่ผ่านมา

 • 7 พฤศจิการยน 2561: `Convex and discrete geometry’ Wacharin Wachiramala (Chulalongkorn University)abstract
 • 31 ตุลาคม 2561: `A gentle introduction to computational biology for non-biologist’ สิระ ศรีสวัสดิ์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)abstract
 • 24 ตุลาคม 2561: `A brief introduction to multiple coverings and packings’ กีรติ ศรีอมร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)abstract ,
  slides

 • 17 ตุลาคม 2561: `Nonlocal equations with regular varying decay solutions’ สุจินต์ คมฤทัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)abstract
 • 18 เมษายน 2561: `From the Pythagorean theorem to a million-dollar problem’ เดชชาติ สามารถ (มหาวิทยาลัยบูรพา) abstract
 • 28 มีนาคม 2561: `Applications GeoGebra into Teaching Some Topics of Mathematics at the College Level’ by Ljubica Diković, กรุง สินอภิรมย์สราญ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) abstract
 • 21 มีนาคม 2561: `A Technical Introduction to Kernel Goodness-of-Fit Testing’ วิทวัส จิตกฤตธรรม (Max Planck Institute for Intelligent Systems) abstract (ห้อง 609/5, อาคารมหาวชิรุณหิศ)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561: `Good Integers and Applications in Coding Theory’, สมพงค์ จิตต์มั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร) abstract
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561: `Multivariate wavelet frames through constant matrix completion via the
  duality principle’, Andreas Heinecke (Yale-NUS College)abstract

 • 31 มกราคม 2561: `Roles of the Axiom of Choice on Infinite Factorials’, ณัฐพล สนพะเนาว์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) . abstract
 • 17 มกราคม 2561: `When is a partially ordered set really a fragment of a Boolean algebra, and why is this an interesting question?’, Robert Egrot (มหาวิทยาลัยมหิดล). abstract slides
 • 10 มกราคม 2561: `Introduction to Persistent Homology’, ภาวินท์ วงศ์มาศา (Google). abstract
 • 6 ธันวาคม 2560: `Zero-knowledge proof and cryptography’, วุฒิชัย จงจิตเมตต์ (UCLA). abstract
 • 29 พฤศจิกายน 2560: `Bayesian Optimization for Computationally Expensive Simulations.’, ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล). abstract
 • 15 พฤศจิกายน 2560: `Importance Sampling’, เรวัต ถนัดกิจหิรัญ abstract
 • 8 พฤศจิกายน 2560: `Selection problems in o-minimal expansions of the real field’, ศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา abstract
 • 25 ตุลาคม 2560: `Factorizable Dependence’, ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ abstract slides
 • 18 ตุลาคม 2560: `Group of units of a finite commutative ring’, ยศนันต์ มีมาก abstract
 • 27 กันยายน 2560: `DualSum: a topic-model based approach for update summarization’ by Jean-Yves Delort and Erique Alfonseca, ฑิตยา หวานวารี abstract
 • 20 กันยายน 2560: `Tameness in the real field’, อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ abstract ,
  slides