ประกาศ
28 พ.ค. 52 ขอเชิญชมประมวลภาพของงานประชุมวิชาการ
19 พ.ค. 52 ประกาศ ร่างกำหนดการประชุม(แก้ไขล่าสุด 19 พ.ค. 52) (PDF)
18 พ.ค. 52 ประกาศ ร่างกำหนดการประชุม(แก้ไขล่าสุด 18 พ.ค. 52) (PDF) และ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  (ถึง 13 พ.ค. 52) (PDF)
15 พ.ค. 52 ประกาศข้อมูลสำหรับผู้เสนอผลงาน และ ร่างกำหนดการประชุม(แก้ไขล่าสุด 15 พ.ค. 52) (PDF)
1 พ.ค. 52 สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ  เราได้เปลี่ยนจาก The Journal of Scientific Research, Chulalongkorn University (Mathematics and Computer Science Transactions)  มาเป็น Chamchuri Journal of Mathematics (CJM)  สำหรับรายละเอียดของ CJM จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
28 เม.ย. 52 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเสนอผลงาน (ถึง 27 เม.ย. 52) (PDF)
23 เม.ย. 52 ประกาศเอกสารขออนุมัติจัดงานประชุมวิชาการ และขออนุมัติให้บุคคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน  (PDF)
30 มี.ค. 52 ขยายเวลาวันหมดเขตลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการเสนอผลงานเป็น 17 เมษายน 2552 (สำหรับผู้ไม่เสนอผลงานยังคงลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 เมษายน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
30 มี.ค. 52 ประกาศ Guildline และ  LaTeX template สำหรับผู้ต้องการตีพิมพ์ลงใน Collection of Full Papers 
14 มี.ค. 52 ประกาศ   ผู้ที่เคยส่งอีเมล์มาที่ apam @ sc.chula.ac.th  ก่อนวันที่ 13  มีนาคม  2552  กรุณาส่งมาใหม่อีกครั้ง  เนื่องจากก่่อนหน้านี้เรามีปัญหาทางเทคนิคกับอีเมล์ดังกล่าว  ทำให้อีเมล์ที่ส่งมาที่อยู่นี้ส่งมาไม่ถึงเรา
25 ก.พ. 52 ประกาศ Announcement (PDF) (ปรับปรุงล่าสุด 24 ก.พ. 52)

วิทยากรรับเชิญ
ดุษฎีบัณฑิตรุ่นบุกเบิกสองรุ่นแรกของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Hybrid Iterative Scheme for Generalized Equilibrium Problems and Fixed Point Problems of Finite Family of Nonexpansive Mappings
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Advanced Modeling in Finance
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
On the AIDS Incubation Distribution
รองศาสตราจารย์ ดร.อิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Some Aspects of Metric Preserving Functions
รองศาสตราจารย์ ดร.อิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Some Results on Derivations of BCC-Algebras