ที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม:

(ติดต่อโดยตรง)

ห้องเดี่ยว ห้องคู่
วิทยนิเวศน์    (0-2218-3010) 600 900