APAM 2011

เวทีเสวนากับนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นบุกเบิกของเมืองไทย

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

การบรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นเยาว์ของเมืองไทย


ข้อมูลทั่วไป

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี (Annual Pure and Applied Mathematics Conference) ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 (ภายใต้ชื่อ (Annual Mathematics Conference)) และต่อมาในปีพ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตื่นตัวทางวิชาการทั้งด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักคณิตศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ตลอดจนเป็นโอกาสที่จะเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อนักคณิตศาสตร์ระดับชาติและเป็นการเสริมความ มั่นใจในการนำเสนอผลงานเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป ดังจะเห็นได้จากสองปีที่ผ่านมาว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ฉะนั้น ภาควิชา ฯ จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมวิชาการนี้อย่างต่อเนื่อง จึงให้จัดการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปีขึ้นอีกครั้งในปี 2554

 

วัตถุประสงค์

 

ระยะเวลาในการประชุม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  เนียมมณี ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช ประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ จิตรจวบ  เปาอินทร์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ยุวรีย์  พันธ์กล้า กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อมร  วาสนาวิจิตร์ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ณัฏฐนาถ  ไตรภพ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย สาตรวาหา กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ชาวหา กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา  สุขกระสานติ กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง  สินอภิรมย์สราญ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ  สุเมธกิจการ กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์ กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  ชาวแพรกน้อย กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์  ใจดี กรรมการ
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์ มีมาก  กรรมการ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรัตน์  ไชยชนะ  กรรมการ
19. อาจารย์ โชติรส สุรพลชัย กรรมการ
20. อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์  วอง กรรมการ
21. อาจารย์ ดร.คำรณ เมฆฉาย กรรมการ
22. อาจารย์ ดร.สำรวม บัวประดิษฐ์ี กรรมการ
23. อาจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  อินทิยศ กรรมการ
24. อาจารย์ ดร.เพชรอาภา บุญเสริม กรรมการ
 25. อาจารย์ ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์  กรรมการ
 26. อาจารย์ ดร.สุจินต์ คมฤทัย  กรรมการ
 27. อาจารย์ ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ  กรรมการ
 28. อาจารย์ ดร.เอื้อมพร ฟักสุวรรณ  กรรมการ
 29. อาจารย์ ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา  กรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี เพียรสกุล กรรมการและเลขานุการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.จริยา อุ่ยยะเสถียร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นางสาวดรุณี สว่างดีิ ผู้ช่วยเลขานุการ
33. นางอาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
34. นางสาววิภา พิมพาพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงทะเบียน

ปิดรับลงทะเบียน

ผู้ร่วมประชุม

เวทีเสวนากับนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นบุกเบิกของเมืองไทย

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

การบรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นเยาว์ของเมืองไทย


ผู้เสนอผลงานและผู้สมัครเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ หากท่านได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วไม่มีชื่อปรากฏในรายชื่อ หรือมีรายการที่ต้องการแก้ไข กรุณาติดต่อ ผศ. ดร. ศจี โดยตรงได้ที่ sajee.p@chula.ac.th (Subject: APAM 2011)

กำหนดการ

ร่างกำหนดการประชุมและตารางเสนอผลงาน (แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2554) (PDF)

หมายเหตุ

ในวันที่ 19 พ.ค. โต๊ะลงทะเบียนจะอยู่ที่โถงชั้น 1 อาคารมหามกุฏตั้งแต่ 8.30 - 10.00 น. จาำกนั้นจะย้ายไปอยู่ที่ชั้น 3 อาคารมหามกุฏ

สำหรับผู้เสนอผลงาน

เพื่อความสะดวกแก่ผู้เสนอผลงาน ทางผู้จัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่มีโปรแกรมต่อไปนี้ติดตั้งอยู่

กำหนดเวลาสำคัญ

กำหนดการสมัครเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเดินทางมาจุฬาฯ

รถเมล์

บนถนนพญาไท ถ้ามาจากถนนพระราม 4 (ผ่านสามย่าน) สายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่ 1, 3, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 163 ปอ. 1, 2, 29, 30, 34, 501, 542 (ลงที่ป้าย "จุฬาฯอุโมงค์" ลอดอุโมงค์มาอีกฝั่งของถนนจะพบกับคณะวิทย์) ถ้ามาจากถนนพระราม 1 (ผ่านสยามสแควร์) สายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่ 25, 29, 34, 36, 47, 50, 55, 93, 103, 163 ปอ. 1, 2, 21, 29, 30, 141, 501, 542 ปอ.พ. 3 (ลงที่ป้าย "จุฬาฯอุโมงค์" จะพบกับคณะวิทย์) บนถนนอังรีดูนังต์ 16 ปอ. 21, 141

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ลงที่สถานีสามย่าน

รถไฟฟ้า BTS

มีสองทางเลือกคือ

 • เลือกลงที่สถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ (สถานีศาลาแดง หรือ อโศก หรือ หมอชิต) แล้วนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีสามย่าน
 • ลงที่สถานีสยามแล้วนั่งแท็กซี่ หรือ รถเมล์ ต่อมาที่จุฬาฯ
 • ที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

  ที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม:

  (ติดต่อโดยตรง)

  ห้องเดี่ยว ห้องคู่
  วิทยนิเวศน์    (0-2218-3010) 600 900