ข้อมูลทั่วไป

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี (Annual Pure and Applied Mathematics Conference) ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 (ภายใต้ชื่อ (Annual Mathematics Conference)) และต่อมาในปีพ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตื่นตัวทางวิชาการทั้งด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักคณิตศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ตลอดจนเป็นโอกาสที่จะเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อนักคณิตศาสตร์ระดับชาติและเป็นการเสริมความ มั่นใจในการนำเสนอผลงานเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป ดังจะเห็นได้จากสองปีที่ผ่านมาว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ฉะนั้น ภาควิชา ฯ จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมวิชาการนี้อย่างต่อเนื่อง จึงให้จัดการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปีขึ้นอีกครั้งในปี 2554

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทางคณิตศาสตร์
  • เพื่อให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาทางคณิตศาสตร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยและการเรียนการสอน
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น
  • เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อนานาชาติ

 

ระยะเวลาในการประชุม

  • ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ