กำหนดเวลาสำคัญ

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการสมัครเข้าร่วมประชุม

  • กรณีเสนอผลงาน สมัครและส่งบทคัดย่อภายในวันที่  18 เมษายน 2554 30 เมษายน 2554
  • แจ้งตอบรับการเสนอผลงาน ภายในวันที่ 6  พฤษภาคม 2554
  • ถ้าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 10 พฤษภาคม 2554 จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
  • ถ้าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 เมษายน 2554  10 พฤษภาคม 2554 จะได้รับเอกสารในรูป CD ในภายหลัง และเสียค่าลงทะเบียน 500 บาท
  • ส่งบทความตีพิมพ์ 
    1. ลงในเอกสารรวมบทความฉบับเต็ม (collection of full papers) ภายในวันที่  18 เมษายน 2554 30 เมษายน 2554 (โปรดดู LaTeX template)
    2. ลงใน  Chamchuri Journal of Mathematics ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2554 (โดยต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนปกติของวารสาร)