ปิดรับลงทะเบียน

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

May
7

เนื่องจากการประชุม  APAM 2011 มีข้อจำกัดในด้านสถานที่และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่สามารถจะรับได้ ทางคณะกรรมการ APAM 2011 จึงขอปิดการรับลงทะเบียนเร็วกว่ากำหนด ซึ่งต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการประชุมครั้งนี้ และหวังว่าคงจะได้รับความสนใจและความร่วมมือสำหรับการประชุม APAM ในปีต่อๆไปด้วยครับ