ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมประชุม / เสนอผลงาน (ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2554)

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย