ประกาศร่างกำหนดการประชุมและตารางเสนอผลงาน (แก้ไขล่าสุด 10 พ.ค. 54)

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

May
16

สามารถดูได้ในหน้ากำหนดการ