การลงทะเบียนในวันที่ 19 พ.ค.

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

May
16

ในวันที่ 19 พ.ค. โต๊ะลงทะเบียนจะอยู่ที่โถงชั้น 1 อาคารมหามกุฏตั้งแต่ 8.30 - 10.00 น. จาำกนั้นจะย้ายไปอยู่ที่ชั้น 3 อาคารมหามกุฏ