ผู้ร่วมประชุม

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีเสวนากับนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นบุกเบิกของเมืองไทย

  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
  • ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ( มหาวิทยาลัยมหิดล )
  • ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
  • ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

การบรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นเยาว์ของเมืองไทย

  • รศ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
  • รศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
  • รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
  • รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
  • ดร.พูมใจ นาคสกุล ( ธนาคารแห่งประเทศไทย )


ผู้เสนอผลงานและผู้สมัครเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ หากท่านได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วไม่มีชื่อปรากฏในรายชื่อ หรือมีรายการที่ต้องการแก้ไข กรุณาติดต่อ ผศ. ดร. ศจี โดยตรงได้ที่ sajee.p@chula.ac.th (Subject: APAM 2011)