กำหนดการ

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างกำหนดการประชุมและตารางเสนอผลงาน (แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2554) (PDF)

หมายเหตุ

ในวันที่ 19 พ.ค. โต๊ะลงทะเบียนจะอยู่ที่โถงชั้น 1 อาคารมหามกุฏตั้งแต่ 8.30 - 10.00 น. จาำกนั้นจะย้ายไปอยู่ที่ชั้น 3 อาคารมหามกุฏ

สำหรับผู้เสนอผลงาน

เพื่อความสะดวกแก่ผู้เสนอผลงาน ทางผู้จัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่มีโปรแกรมต่อไปนี้ติดตั้งอยู่

  • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office 2007
  • Adobe Acrobat
  • GhostView