ยินดีต้อนรับสู่ APAM 2012

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2555

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2012)

28 – 29 พฤษภาคม 2555

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกับชุดการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “คณิตศาสตร์กับภัยธรรมชาติ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

ศ. ดร.เกษม จันทร์แก้ว    ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
  • เรื่อง  คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
คุณเกรียงไกร กอวัฒนา      อดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
  • เรื่อง  มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 54 และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รศ. สุชาดา ศิริพันธุ์    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เรื่อง  คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ
ดร.รอยล  จิตรดอน    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เรื่อง  คณิตศาสตร์กับการบริหารจัดการน้ำ
ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  • เรื่อง  แบบจำลองน้ำหนุนจากพายุ (Storm Surge)

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาพิเศษเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังนี้

ผศ.รจิต  วัฒนสินธุ์    นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม     ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.กฤษณะ  เนียมมณี    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

การลงทะเบียน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุม)
ภายใน 10 พ.ค.55
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เสียค่าลงทะเบียน 500 บาท
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุมในรูป CD ในภายหลัง)
ตั้งแต่ 11 พ.ค.55
กรณีเสนอผลงาน สมัครและส่งบทคัดย่อ ภายใน 10 พ.ค.55
แจ้งตอบรับการเสนอผลงาน ภายใน 14 พ.ค.55
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน Proceedings ภายใน 10 พ.ค.55
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน CJM ภายใน 30 มิ.ย.55

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ และ ข่าวสารอัพเดตต่างๆของ APAM 2012 ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ หรือทาง  Facebook