ลงทะเบียน

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ค่าลงทะเบียน

  • ถ้าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จะไม่เสียค่าลงทะเบียน และจะได้เอกสารที่งานประชุม
  • ถ้าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เสียค่าลงทะเบียน 500 บาท และจะได้เอกสารในรูป CD

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ชื่อ : นายนางน.ส.ดร.

นามสกุล:

เพศ: ชาย   หญิง

ตำแหน่งทางวิชาการ:

สถาบัน : 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้:


E-mail:  

โทรศัพท์: 

มือถือ:  

Fax: 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

ข้าพเจ้าต้องการที่จะ

เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เสนอผลงาน (มีข้อมูลต้องกรอกเพิ่ม) 

ข้าพเจ้ามีข้อจำกัดในเรื่องอาหารดังนี้   ไม่มีข้อจำกัด  มังสวิรัต