กำหนดการ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

สำหรับการลงทะเบียน สามารถมาลงได้ตั้งแต่ 8.00-9.00 น. วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 55 บริเวณโถงหน้าห้อง 308 อาคารมหามกุฏ ชั้น 3

สำหรับผู้เสนอผลงาน

เพื่อความสะดวกแก่ผู้เสนอผลงาน ทางผู้จัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่มีโปรแกรมต่อไปนี้ติดตั้งอยู่

  • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office 2007
  • Adobe Acrobat
  • GhostView