Arrays

แบบฝึกหัด

1.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 20 ค่าเก็บใน array หนึ่งมิติขนาด 20 ตัว แล้วนับจำนวนเต็มบวกใน array นี้

2.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 20 ค่าเก็บใน array หนึ่งมิติขนาด 20 ตัว แล้วหาผลรวมของจำนวนทั้งหมดใน array นี้

3.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 20 ค่าเก็บใน array หนึ่งมิติขนาด 20 ตัว แล้วหาผลรวมของจำนวนที่อยู่ที่ index ที่เป็นเลขคี่ใน array นี้

4.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 20 ค่าเก็บใน array หนึ่งมิติขนาด 20 ตัว แล้วหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็มบวกใน array นี้

5.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 15 ค่าเก็บใน array สองมิติขนาด 5x3 แล้วหาผลรวมของจำนวนในแต่ละแถวใน array นี้ และ ผลรวมของจำนวนในแต่ละคอลัมน์ใน array นี้

6.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 16 ค่าเก็บใน array สองมิติขนาด 4x4 แล้วหาผลรวมของจำนวนในแนวเส้นทแยงมุมของ array นี้

7.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 16 ค่าเก็บใน array สองมิติขนาด 4x4 แล้วหาผลรวมของจำนวนเหนือแนวเส้นทแยงมุมของ array นี้

8.      จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนจริง 20 ค่ามาเก็บใน array หนึ่งมิติ ขนาด 20 ตัว (ชื่อ num) แล้วให้สร้าง array ของจำนวนเต็ม (ชื่อ ndx) ที่เก็บ index ของ array num ไว้ โดยที่ให้ index ของ num ที่เก็บเลขบวกไว้อยู่ในส่วนต้นของ index และ index ของ num ที่เก็บศูนย์ไว้อยู่ในส่วนต่อมาของ index และ index ของ num ที่เก็บเลขลบไว้อยู่ในส่วนท้ายสุดของ index